Yayasan Pelita Umat - Form Wakaf Sarana Olahraga

wakaf pengadaan sarana olahraga pesantren miftahunnajah

Banner program Wakaf Sarana Olahraga
Terima kasih sudah berwakaf untuk

Wakaf Sarana Olahraga

Pilih Nominal Wakaf

Rp 20.000
Rp 50.000
Rp 100.000
Rp 200.000
Rp 500.000
Rp 1.000.000

atau Nominal Wakaf Lainnya

Rp